ОБЩИ УСЛОВИЯ НА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД ЗА ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО ПОС – РЕАЛНО И/ИЛИ ВИРТУАЛНО

 

 

1. Дефиниции – по смисъла на тези Общи условия, изброените по-долу думи и съкращения имат следното значение:

1.1. Реално терминално устройство ПОС – стационарно или мобилно електронно физическо устройство, инсталирано в търговски обект на територията на Република България за приемане на плащания с платежни и предплатени карти в присъствието на оправомощения ползвател и картата. За търговски обект в Република България, който не е с фиксирано местоположение, Банката предоставя мобилно терминално устройство ПОС на Клиент със седалище и данъчна регистрация на територията на Република България. По изключение се допуска инсталиране на реално терминално устройство ПОС в помещенията на дипломатически, консулски или военни представителства на Република България зад граница.

1.2. Виртуално терминално устройство ПОС – логическо устройство, дефинирано в картовата система на Банката, за дистанционно приемане на електронни плащания с платежни и предплатени карти през интернет страница на Клиент със седалище и данъчна регистрация на територията на Република България.

1.3. Блокиране на сума по карта (функция „Оторизация на реално терминално устройство ПОС“) – допълнителна функционалност на реално терминално устройство ПОС за ръчно въвеждане на картови данни през клавиатурата на терминалното устройство и резервиране 2 (блокиране) на сума по карта за 30-дневен период, без осъществяване на финансова трансакция.

1.4. Key Entry – допълнителната функционалност на реално терминално устройство ПОС за ръчно въвеждане на картови данни и иницииране на картово разплащане през клавиатурата на терминалното устройство с извършване на финансова трансакция.

1.5. CashBack – възможност за получаване от оправомощения ползвател на платежната карта на пари в брой при трансакция на реално терминално устройство ПОС.

1.6. Безконтактно плащане – извършване на безконтактно плащане на реално терминално устройство ПОС. Разплащането се осъществява посредством доближаване на платежната/предплатената карта с наличието на специален отличителен символ до реално терминално устройство ПОС или свързания към него безконтактен четец, без да е необходимо същата да се поставя/прокарва през него.

1.7. Клиент – юридическо лице, едноличен търговец, лице, посочено чл. 2 от Търговския закон, и бюджетна организация.

1.8. Брандове платежни и предплатени карти, които могат да бъдат приемани като платежен инструмент за осъществяване на безналично плащане на терминално устройство ПОС:  Masterсard, Maestro;  Visa, Visa Electron, V PAY;  Други, одобрени от Банката брандове платежни и предплатени карти.

1.9. Тип платежни и предплатени карти според функционалността и лицето, на което са издадени, които се приемат на терминално устройство ПОС:  Дебитни потребителски карти с незабавен дебит – за физически лица;  Кредитни потребителски карти и карти с отложен дебит – за физически лица;  Корпоративни карти – дебитни и кредитни карти за юридически лица, еднолични търговци, лица, посочени чл. 2 от Търговския закон, и бюджетни организации.

1.10. 3D Secure – система за идентификация на оправомощения ползвател на платежната карта в реално време при плащане на виртуално терминално устройство ПОС чрез секретна парола и осигуряване на максимална сигурност на картово плащане при Клиент чрез някоя от следните схеми:  Visa Secure – за карти с логото на Visa, Visa Electron, VPAY;  Mastercard Identity Check – за карти с логото на Mastercard и Maestro;  3D Secure ProtectBuy – за карти с логото на Diners;  Секретен код на „БОРИКА“ АД – за карти с логото на bCard и други;  Друга схема – за други, одобрени от Банката брандове платежни и предплатени карти.

1.11. МКО – Международните картови организации – юридическите лица, които управляват картовите брандове, описани в т. 1.8;

1.12. Инструкции за приемане на плащания с платежни и предплатени карти:  Инструкция за приемане на плащания с платежни и предплатени карти на реално терминално устройство ПОС;  Инструкция за приемане на плащания с платежни и предплатени карти през интернет (виртуално терминално устройство ПОС);  Допълнения към Инструкция за приемане на плащания с платежни и предплатени карти на реално терминално устройство ПОС по повод обслужване на плащания без физическата наличност на карта;  Инструкция за приемане на плащания с платежни и предплатени карти на реално терминално устройство mPOS Cashier;  Инструкция за приемане на плащания с платежни и предплатени карти на реално терминално устройство mPOS Smart.

1.13. „БОРИКА“ АД – акционерно дружество, собственост на Българската народна банка и търговските банки в страната, осигуряващо непрекъсната работа на Оторизационен център – 24 часа, 7 дни седмично.

1.14. Оспорено плащане – процедура за възстановяване, изцяло или частично, на определена сума, заплатена чрез трансакция с карта. Такова възстановяване се извършва от страна на банката-издател на картата, поради допуснати нарушения при приемането на плащането или извършването на трансакция при условията на измама или по инициатива на оправомощения ползвател на картата. Банката, обработила плащането на Клиента, има възможност да го представи повторно за плащане от страна на оправомощения ползвател на картата само при доказана липса на пропуски в процеса на приемане на плащането, регламентирани с настоящите Общи условия и Инструкциите за приемане на плащания с платежни и предплатени карти.

1.15. Неправомерна трансакция или трансакция, извършена при условията на „измама“ – трансакция, съзнателно (преднамерено) извършена с карта или картови данни, придобити по 3 незаконен начин (изгубена, открадната, получена на базата на фалшиви документи и др.), както и с фалшифицирана или подправена карта, или с присвоени картови данни. Такава трансакция е направена без знанието и съгласието на оправомощения ползвател на картата и без неговото разрешение, като последният отказва да признае разходите, свързани с нея.

1.16. Сметка – разплащателна сметка в български левове или евро, водена от Банката на името на Клиента и посочена в договора за терминално устройство ПОС за осчетоводяване на приетите плащания с платежни и предплатени карти на реално и виртуално терминално устройство ПОС. Валутата на сметката може да бъде и в щатски долари само относно осчетоводяването на плащания с платежни и предплатени карти на виртуално терминално устройство ПОС. Правата и задълженията на страните във връзка с откриването и обслужването на сметката се уреждат от Общите условия на Банката за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на юридически лица и еднолични търговци и за предоставяне на платежни услуги. Поддържането на сметката от страна на Клиента е задължително условие за изпълнение на задълженията на Банката по договора за терминално устройство ПОС и настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да заплаща на Банката всички такси, комисиони и други разноски по откриването и поддържането на сметката, както и тези, възникнали във връзка с предоставеното от Банката терминално устройство ПОС, съгласно договора за терминално устройство ПОС, настоящите Общи условия и Тарифата за таксите и комисионите на „УниКредит Булбанк“ АД за юридически лица и еднолични търговци. Клиентът предоставя на Банката, по реда на директния дебит, право да събира служебно вземанията си от сметката, а при недостатъчно средства по нея – от други сметки, чийто титуляр е Клиентът. В случай, че сметката е в различна валута от валутата на задължението на Клиента към Банката, последната събира вземането си от тази сметка на база официалния обменен курс на Банката в деня на операцията.

1.17. Трансакция „Покупка на вноски” – Трансакция, при която контрагент на Клиента – оправомощен ползвател на кредитна карта, издадена от Банката, прави покупка на изплащане, като разсрочването на месечните погасителни вноски се извършва посредством предоставеното от Банката на Клиента терминално устройство ПОС. Стойността на покупката не може да бъде по-малка от 100 лева. Този тип трансакция е приложима само за разрешени от Банката покупки при одобрени от Банката клиенти и с одобрени от Банката брандове кредитни карти.

2. Общи положения

2.1. Банката не е страна в правоотношенията между Клиента и неговите клиенти, отнасящи се до осъществяваната от него дейност по предлагане на стоки и/или услуги, тяхното качеството и/или количество, сроковете за доставка/изпълнение и др.

2.2. Банката изпълнява ролята на платежен посредник в осъществяването на безналичното картово плащане на терминално устройство ПОС (реално или виртуално).

2.3. Двете страни се задължават взаимно да си сътрудничат при осъществяването на всички дейности, свързани с плащанията с карти, описани в т. 1.8, в рамките на предмета на договора за терминално устройство ПОС, като:

2.3.1. Банката се задължава в съответствие с нормативно установеното да осчетоводява по сметката на Клиента всички наредени в негова полза плащания на стоки или услуги с карти, описани в т.1.8, които са извършени в съответствие с Инструкциите за приемане на плащания с платежни и предплатени карти;

2.3.2. Със заверяването на сметката на Клиента с всяко наредено чрез платежна и предплатена карта плащане, задължението на Банката, предмет на договора за терминално устройство ПОС, се погасява.

2.4. Клиентът предлага на своите клиенти плащане с карти, описани в т. 1.8, съгласно договора за терминално устройство ПОС, в съответствие с изискванията за обработка на плащанията, посочени в Инструкциите за приемане на плащания с платежни и предплатени карти и настоящите Общи условия.

2.5. Клиентът приема правомерни плащания с банкови карти, носещи търговски марки на Visa, Mastercard, Maestro, „БОРИКА“ АД и други карти, съгласно т.1.8. Клиентът, който взема решение да не приема всички карти или други платежни инструменти на дадена платежна картова схема, уведомява потребителите ясно и еднозначно по същото време, по което информира потребителите за приемането на други карти и платежни инструменти на платежната картова схема. Тази информация се излага на видно място на входа на търговското помещение и на касата.

2.6. Предлаганите от Банката ценови условия сe оповестяват разделено по брандове платежни и предплатени карти, съгласно т. 1.8 и се прилагат за всички типове карти, посочени в т. 1.9. 4

2.7. В случай, че след сключването на договора за терминално устройство ПОС, Банката одобри нов бранд платежни и предплатени карти, които могат да бъдат приемани като платежен инструмент за осъществяване на безналично плащане на терминално устройство ПОС, и не е подписан анекс с Клиента относно дължимата такса за обслужване на търговец за новия бранд карти, Клиентът дължи на Банката такса за обслужване на търговец, определена за новия бранд карти в действащата Тарифа за таксите и комисионите на „УниКредит Булбанк“ АД за юридически лица и еднолични търговци.

2.8. При извършване на трансакция „Покупка на вноски”, Клиентът е длъжен предварително да уведоми оправомощения ползвател на картата за сроковете и условията за разсрочване на конкретната покупка. Клиентът не е страна и не носи отговорност по кредитното правоотношение между кредитора и оправомощения ползвател на картата, свързано с изплащането на вноските.

2.9. Клиентът уведомява писмено Банката, в случай че не желае да извършва трансакции „Покупка на вноски” на предоставеното му от Банката терминално устройство ПОС.

3. Оспорени плащания

3.1. При съмнения на Банката, при получаване на информация от МКО или от органите на МВР, или други банки, за плащания с откраднати, фалшиви или нередовни платежни/предплатени карти или извършени без знанието и/или съгласието на оправомощения ползвател на картата, Банката има право да посети Клиента без предупреждение и да проведе разследване на място, като Клиентът е длъжен да съдейства и да предостави поисканата му от Банката информация относно оспорените плащания.

3.2. При последваща рекламация на плащане с платежна/предплатена карта, резултат от неспазване Инструкциите за работа с платежни и предплатени карти или неизпълнение на задълженията на Клиента, съгласно настоящите Общи условия и/или договора за терминално устройство ПОС, последният отговаря с имуществото си до размера на рекламираните суми, дължими незабавно на Банката, считано от датата на получаване на рекламацията.

3.3. В процеса на установяване на основателността на получената рекламация Банката се ръководи от Оперативните правила на МКО, действащото законодателство на Република България и получената информация от компетентните държавни и международни институции, както и от МКО.

3.4. До установяване основателността на рекламацията и/или съмненията за неправомерна употреба на платежни/предплатени карти, Банката има право да блокира служебно сметката на Клиента с пълния размер на оспорените плащания.

3.5. При невъзможност от страна на Клиента при постъпила рекламация да предостави документи, удостоверяващи основателността на извършената трансакция, участието на оправомощения ползвател на картата и съгласието му с условията на плащането, Клиентът оторизира Банката да възстанови съответната сума по картата, с която е била извършена трансакцията.

3.6. При хипотезата на основателна рекламация по т. 3.3 или при неизпълнение на задълженията на Клиента съгласно настоящите Общи условия, договора за терминално устройство ПОС и приложимите към тях Инструкции за приемане на плащания с платежни и предплатени карти, Банката дебитира служебно блокираната сметка със сумата на основателната рекламация, за което Клиентът я овластява по силата на настоящите Общи условия.

3.7. Банката не носи отговорност за рекламации, свързани със срокове за доставка и качество на стоките и изпълнение на услугите, предлагани от Клиента съгласно отговорностите на страните, предвидени в Общите условия за работа с клиенти на Клиента; както и в случаите, когато сделката се окаже недействителна поради каквато и да било причина, или Клиентът е бил кредитиран или се е опитал да бъде кредитиран във връзка с фиктивна покупка, измамил е или се е опитал да измами Банката, независимо от начина. В посочените случаи рискът и отговорността се носят от Клиента.

4. Права на Банката

4.1. Банката има право да извършва периодични инспекции на Клиента на адресите на извършване на търговска дейност/помещенията, в които е инсталирано терминално устройство ПОС, както и да проверява интернет страницата на Клиента.

4.2. Банката има право едностранно да налага допълнителни изисквания или ограничения по отношение приемането на плащания с карти при Клиента.

4.3. При съмнения на Банката и/или при получаване на информация от МКО, органите на МВР, ДАНС, други компетентни държавни и/или международни институции и/или други банки за плащания с откраднати, фалшиви и/или нередовни платежни/предплатени карти, Банката има право да блокира сумите на извършените трансакции, да извърши внезапна проверка на 5 Клиента без предупреждение и да проведе разследване на място, както и да блокира служебно сметката с пълния размер на сумите на тези плащания. Клиентът е длъжен да съдейства и да предостави поисканата от Банката информация.

4.4. Банката не носи отговорност за загуби на Клиента от наредени плащания в неговите обекти/интернет страница, които са осъществени при нарушаване или неспазване на изискванията на Инструкциите за приемане на плащания с платежни и предплатени карти.

4.5. Банката има право да удължи срока на заверяване сметката на Клиента, предвиден в договора за терминално устройство ПОС, при инициирано разследване поради съмнения за наредено плащане с фалшива, невалидна и/или нередовна платежна/предплатена карта или осъществено без знанието и/или съгласието на оправомощения ползвател до установяване правомерността на нареденото плащане, но не повече от 15 (петнадесет) работни дни от датата, на която информацията за иницииране на разследването на плащането е постъпила в Банката. За това удължаване на срока на заверка Банката е длъжна надлежно да уведоми Клиента в тридневен срок от датата на иницииране на разследването, без да му дължи лихви за забава и/или друга форма на обезвреда независимо от изхода на разследването.

4.6. Банката има право да откаже да осчетоводи наредено плащане по т. 4.4 по сметката на Клиента при получено потвърждение съгласно правилата на МКО или от банката-издател на картата, че то е неправомерно нареждане за плащане с фалшива, невалидна и/или нередовна платежна/предплатена карта или осъществено без знанието и/или съгласието на оправомощения ползвател на картата, както и при неспазване на което и да е от условията в настоящите Общи условия или Инструкции за приемане на плащания с платежни и предплатени карти от страна на Клиента. Банката не носи отговорност, произтичаща от операции с невалидна, фалшива или нередовна карта, както и осъществени без знанието и/или съгласието на оправомощения ползвател на картата. Банката е длъжна да информира Клиента за всяко наредено неправомерно плащане по смисъла на тази алинея, което няма да бъде осчетоводено по сметката му и причините за това в петдневен срок от вземането на решението за това.

4.7. При установяване от страна на Банката, че нареденото при Клиента плащане, с което е заверена сметката му, е въз основа на фалшива, невалидна и/или нередовна карта, или в случай, че картата е представена за плащане от лице, различно от оправомощения й ползвател, Клиентът с настоящите Общи условия предоставя на Банката изричното право да задължи сметката му, като сторнира грешното заверение и го отнесе по сметката на потърпевшата страна. Рискът от плащания с фалшиви, невалидни и/или нередовни платежни карти, както и в случаи на наредено плащане с картата от лице, различно от оправомощения й ползвател, е изцяло за сметка на Клиента.

4.8. Клиентът дава своето изрично и безусловно съгласие Банката да използва всякаква информация на електронен, хартиен или друг носител, получена от МКО, компетентните държавни или международни институции, „БОРИКА“ АД, правоохранителните и правораздавателните органи, свързана с плащанията с платежни карти през предоставените му терминални устройства ПОС, като валиден и обвързващ го доказателствен материал, в удостоверение на констатирани нарушения при него, като основание за предявяване на искане за информация или за възстановяване на вреди, претърпени от Банката във връзка с изпълнението на настоящите Общи условия.

4.9. При получени сигнали за недобросъвестни практики от страна на Клиента, Банката има право да блокира служебно по сметката на Клиента сумата на приетите плащания с платежни/предплатени карти през предоставените на Клиента терминални устройства ПОС за последните 120 дни с оглед обезпечаване удовлетворяването на финансовите претенции на оправомощените ползватели на карта, претърпели щети в резултат на тези практики.

4.10. Клиентът носи пълна имуществена отговорност и незабавно възстановява на Банката при първо поискване всички претърпени от Банката вреди за сумата на наложени на Банката санкции от страна на компетентни държавни и международни институции и/или МКО, във връзка и/или по повод неспазването от страна на Клиента на разпоредбите на договора за терминално устройство ПОС, настоящите Общи условия, Инструкциите за приемане на плащания с платежни и предплатени карти, и на съдържащите се в тях правила и стандарти на МКО, както и възстановява на Банката пълния размер на удържаните от Банката разходи за извършване на задължителен одит от външни за нея институции по повод нарушенията на Клиента, обект на санкциониране.

4.11. Банката има право служебно да събере от сметката на Клиента по реда на чл. 21 от Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, всички свои разходи и щети, произтичащи пряко или непряко от неизпълнението на договора за терминално устройство ПОС и неспазване на настоящите Общи условия и Инструкциите за приемане на плащания с платежни и предплатени карти от страна на Клиента, за което Клиентът дава своето съгласие.

5. Права на Клиента

5.1. Клиентът има право да откаже да приеме плащане с карта в случай на: 1) Невалидност на платежната карта; 2) Невъзможност да се получи потвърждение за извършване на операцията; 3) Съмнение относно правомерността на операцията; 4) Съмнение за неистинска или подправена платежна/предплатена карта – липса на някой/и от задължителните защитни елементи върху нея – при плащания на реално терминално устройство ПОС; 5) Неуспешно идентифициране (автентикация) на оправомощения ползвател на картата за плащане на виртуално терминално устройство ПОС; 6) Невъзможност за автентикация на оправомощения ползвател на картата за плащане на виртуално терминално устройство ПОС; 7) Несъответствие на подписа върху платежната карта с подписа върху документа за трансакцията или документа за самоличност при плащания на реално терминално устройство ПОС, в случаите когато върху разписката от терминала е налично поле за подпис на оправомощения ползвател; 8) Отказ от страна на държателя на картата да представи документ, потвърждаващ неговата самоличност в случаите на т. 7 по-горе или когато установи, че неоправомощено лице използва платежната карта; 9) По нареждане на Банката.

5.2. Клиентът има право да получава информация относно осчетоводените извършени плащания с карти по неговите сметки, както и информация за всички плащания в неговите търговски обекти/интернет страница за предходни периоди.

5.3. Клиентът има право да изготви дизайн на съобщението, визуализиращо се на картодържателя след получаване на оторизация, респективно след отхвърляне на трансакцията, при плащане с карта на виртуално терминално устройство ПОС.

5.4. Клиентът има право да извършва автоматична проверка за състоянието на трансакция на виртуално терминално устройство ПОС чрез интерфейса за достъп на интернет страницата на Клиента до акцептиращия и платежен сървър на „БОРИКА“ АД или чрез допълнителна ръчна проверка на трансакция чрез ЕТЛОГ (уеб-базирано приложение за отдалечен достъп до системата на „БОРИКА“АД).

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ВИРТУАЛНО ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО ПОС

 

1. Задължения на Банката

1.1. С оглед осъществяване на дейността на Клиента, Банката предоставя на Клиента възможността за приемане на плащания с платежни/предплатени карти VISA, Mastercard, Maestro, карти с логото на „БОРИКА“ АД и на други, одобрени от Банката брандове карти, на виртуално терминално устройство ПОС без физическата наличност на платежна/предплатена карта и възможност за включване в схемите за автентикация Visa Secure, Mastercard Identity Check, секретен код на „БОРИКА“ АД или в схемите за автентикация на други, одобрени от Банката брандове карти, при плащания през интернет. 15

1.2. Банката предоставя на Клиента правото да използва търговските знаци на брандовете карти, които са одобрени за плащане на предоставените от Банката на Клиента терминални устройства ПОС.

1.3. Банката се задължава да превежда по сметка на Клиента сумите по извършените плащания с платежни/предплатени карти при условията и реда, предвидени в договора за терминално устройство ПОС, настоящите Общи условия и в Инструкцията за приемане на плащания с платежни и предплатени карти през интернет.

1.4. Банката се задължава да предоставя на Клиента, при поискване от последния, справка за приетите плащания в неговата интернет страница за предходни периоди.

1.5. Банката се задължава да предостави на Клиента техническа документация на БОРИКА АД относно разработката на модул за извършване на плащания с платежни и предплатени карти през интернет в схемата за автентикация на МКО – Visa Secure, Mastercard Identity Check и секретен код на „БОРИКА“ АД, който да позволят осъществяване на защитена комуникация с акцептиращия и платежен сървър на „БОРИКА“ АД, в срок от 3 (три) работни дни след подписването на договора за терминално устройство ПОС.

1.6. Банката предоставя на Клиента Инструкция за приемане на разплащания с карти през интернет, съдържащи приложимите правила и стандарти на МКО.

1.7. Банката се задължава своевременно да актуализира Инструкцията за приемане разплащания с платежни и предплатени карти през интернет в съответствие с изменението на правилата, изискванията и технологията за обслужване от страна на Visa и Mastercard, и „БОРИКА“ АД, както и при законодателни и регулативни промени на територията на страната и/или Европейския съюз, засягащи предмета на договора за терминално устройство ПОС, както и да уведомява писмено за това Клиента.

1.8. Банката се задължава своевременно да информира Клиента при промяна от страна на МКО или законодателни, съответно регулативни изменения, налагащи промени в техническите изисквания, изисквания за сигурност или други, които водят до промени в публикуваната на интернет страницата на Клиента информация. Банката уведомява писмено Клиента за настъпилите промени в срок от два месеца преди влизането им в сила.

1.9. Банката се задължава да информира Клиента: 1) За всяко постъпило оспорено плащане, прието по реда на договора за терминално устройство ПОС и настоящите Общи условия, причините за оспорването му, както и последващо развитие на случая; 2) За всяка трансакция в негов обект, обработена по реда на договора за терминално устройство ПОС и настоящите Общи условия, обявена за злоупотреба от банкатаиздател на платежната/предплатената карта, с която е извършена трансакцията; 3) За всички случаи на сигнали за нарушения при обработката на трансакции с платежни/предплатени карти по реда на договора за терминално устройство ПОС, настоящите Общи условия и Инструкцията за приемане на плащания с платежни и предплатени карти през интернет; 4) За всички постъпили сигнали за нарушения в обработката на трансакции по реда на договора за терминално устройство ПОС, настоящите Общи условия и Инструкциите през виртуалното терминално устройство, предоставено на Клиента от компетентни държавни и/или международни институции, и/или МКО.

1.10. Банката се задължава да изпълнява навременно и точно предвидените й в настоящия договор задължения.

2. Задължения на Клиента

2.1. Клиентът се задължава да осигури надеждни механизми за контрол при приемане на плащания през виртуалното терминално устройство ПОС в интернет с оглед недопускане на трансакции, които не отговарят на целите на договора за терминално устройство ПОС и настоящите Общи условия, попадат извън обхвата на приложното му поле и/или уронват престижа и доброто име на Банката, Visa, Mastercard и „БОРИКА“ АД.

2.2. Клиентът се задължава да предлага на своите клиенти плащане с платежни карти Visa, Mastercard, Maestro и карти с логото на „БОРИКА“ АД, като разположи на видно място на интернет страницата си търговските знаци на Visa и Mastercard и „БОРИКА“ АД при строго съблюдаване на приложимите правила и стандарти на МКО.

2.3. Клиентът се задължава да не изисква и/или използва номера и други данни от платежните/предплатените карти за цели различни от предвидените в договора за терминално устройство ПОС и настоящите Общи условия.

2.4. Клиентът се задължава: 1) Да използва знаците Visa Secure, Mastercard Identity Check и секретен код на „БОРИКА“ АД, само ако интернет страницата на Клиента, от която се извършва електронната търговия е включена в схемата 3-D Secure и отговаря на специфични предварително 16 установени технически изискания и изисквания за сигурност, които Банката предоставя на Клиента. 2) Да не използва търговските знаци на Visa, Mastercard и „БОРИКА“ АД по начин, които се асоциира с гарантиране на качеството/количеството на предлаганите стоки и услуги. 3) Да не използва търговските знаци на Visa, Mastercard и „БОРИКА“ АД в свои електронни или други формуляри или рекламни материали.

2.5. Клиентът се задължава да не съхранява и разпространява номера на платежни/предплатени карти и CVV2/CVC2 данни, станали му известни в резултат от осъществяваната дейност, предмет на договора за терминално устройство ПОС. В случай на съмнение за неоторизиран достъп до информация, съхранявана от Клиента, за номера на карти и/или други картови данни, последният се задължава незабавно да информира Банката.

2.6. Клиентът се задължава да извърши необходимите промени в софтуера на своята интернет страница за извършване на плащания с платежни/предплатени карти през интернет в схемата за автентикация на МКО Visa Secure, Mastercard Identity Check и секретен код на „БОРИКА“ АД, които да позволят осъществяване на защитена комуникация с акцептиращия и платежен сървър на „БОРИКА“ АД.

2.7. Клиентът се задължава да приключи с техническата разработка, посочена в предходната т. 2.6, в срок от 6 (шест) месеца от изпращане на техническата документация на „БОРИКА“ АД от страна на Банката до Клиента, като уведоми Банката, че е готов за извършване на тестови трансакции за пускане на виртуалното терминално устройство ПОС за реални картови плащания.

2.8. Всички разходи за извършването на необходимите промени в софтуера на интернет страницата на Клиента за осъществяване на плащания с платежни/предплатени карти през интернет в схемата за автентикация Visa Secure, Mastercard Identity Check и секретен код на „БОРИКА“ АД, които позволят осъществяване на защитена комуникация с акцептиращия и платежен сървър на „БОРИКА“ АД, са изцяло за сметка на Клиента.

2.9. Клиентът се задължава да съхранява на сигурно място, без възможност за достъп от неоторизирани лица, частните ключове и сертификати, подписани от „БОРИКА“ АД, както и сертификата на „БОРИКА“ АД. В случай на съмнение за неоторизиран достъп до тази информация, Клиентът се задължава незабавно след момента на установяването на инцидента да информира Банката и „БОРИКА“ АД.

2.10. При поискване от страна на Банката, Клиентът е длъжен да предоставя необходимата информация, пряко или непряко свързана с обработени плащания с платежни/предплатени карти през предоставеното му виртуално терминално устройство ПОС.

2.11. Клиентът се задължава да обозначи недвусмислено на интернет страницата си с какви платежни/предплатени карти могат да се извършват плащания, както и нивото на сигурност на приеманите разплащания с платежни/предплатени карти.

2.12. Клиентът се задължава посредством интернет страницата си да предостави на своите клиенти достъп до следната информация: 1) Фирма на Клиента, приемащ плащания с платежни/предплатени карти през интернет страницата; 2) ЕИК/БУЛСТАТ и/или регистрация по ЗДДС на лицето по т. 1, ако е налична; 3) Лицензия, регистрационен режим, членство в организация, ако дейността на Клиента подлежи на лицензионен и/или регистрационен режим; 4) Търговско име, под което Клиентът извършва дейността, ако е различно от фирмата му; 5) Седалище и адрес на управление на Клиента, както и адрес на кореспонденция на Клиента, ако е различен от адреса на управление; 6) Валидни средства за комуникация с оправомощения ползвател на картата относно клиентски запитвания – телефон, имейл и др.

2.13. Клиентът се задължава да представи на интернет страницата си в ясен и достъпен за клиентите му вид своята политика за конфиденциалност и опазване на лични данни и търговска тайна, получени в резултат на осъществяване на трансакции през виртуалното терминално устройство ПОС, както и да получи изричното съгласие на оправомощения ползвател на картата, ако възнамерява да предоставя такива данни на трети лица и/или да използва личните им данни за други цели – маркетингови проучвания и пр.

2.14. Клиентът е пряко отговорен за всички приети на страницата му плащания, осъществени с невалидни, изгубени откраднати и др. картови данни и/или представени от лица, които не са оправомощените ползватели на картите или не са оторизирани от тях да извършат съответното плащане. Такива плащания се считат извършени изцяло за сметка, на риск и отговорност на Клиента. Клиентът осигурява на Банката да не бъде замесвана в отношенията му с оправомощените ползватели на картите, в т. ч. и в спорове във връзка и/или по повод на неоторизирани от тях трансакции, като в случай на неуредени своевременно от Клиента рекламации и спорове, Клиентът обезщетява изцяло Банката за всички извършени от нея 17 разходи при уреждане на повдигнатите от оправомощените ползватели на картите пред нея рекламации, съответно спорове.

2.15. Клиентът се задължава да съхранява информацията за поръчката на оправомощения ползвател на картата съгласно Инструкцията за приемане на плащания с платежни и предплатени карти през интернет в срок минимум 13 (тринадесет) месеца от датата на извършване на трансакцията.

2.16. Клиентът се задължава да посочи ясно и недвусмислено вида, основните характеристики и единична цена на предлаганите от него стоките и/или услугите, предмет на електронна търговия, плащанията на които са допустими по предмета на договора за терминално устройство ПОС, като е длъжен предварително да информира оправомощените ползватели на картите, ако цените включват данъци, такси, пощенски и транспортни разходи за доставка и други разноски, които формират крайната цена на поръчката.

2.17. Клиентът се задължава да публикува на интернет страницата си изчерпателни Общи условия за работа с клиенти, съобразени с Инструкцията за приемане на плащания с платежни и предплатени карти през интернет, в които ясно и недвусмислено да са изложени политиката си за отмяна на направена поръчка от страна на оправомощен ползвател на карта за дадени услуги/стоки, отговорностите на страните при неспазване на условията за плащане на поръчката, както и размера на дължимите неустойки за неизпълнение на задълженията на страните и реда за тяхното събиране.

2.18. Клиентът се задължава да получи по изричен и безусловен начин съгласието на оправомощения ползвател на картата, че последният се е запознал и приема Общите условия на Клиента за работа с клиенти и плащане на поръчка (например чрез бутон или препратка на интернет страницата за даване на съгласие), преди и като условие да бъде прието за обработка плащането на поръчката от оправомощения ползвател на картата.

2.19. Клиентът не може да приема плащания с платежни/предплатени карти за стоки и/или услуги извън така определените съгласно предмета на договора за терминално устройство ПОС.

2.20. Клиентът няма право да предлага и предоставя стоки или услуги, забранени от закона и/или правилата на МКО, в т. ч. такива, чието производство и/или разпространение застрашава или уврежда личността, правата на гражданите, собствеността, установения с Конституцията правов ред в Република България или други права и интереси, защитени от закона. Клиентът се задължава при осъществяване на своята дейност да не допуска предлагането и/или предоставянето пряко или косвено през предоставеното му виртуално терминално устройство ПОС и/или на интернет страницата си на следните стоки и услуги, уронващи престижа на Банката и на търговските марки на Visa и Mastercard или на други, одобрени от Банката брандове карти: 1) Детска порнография; 2) Изображения на сцени на грубо насилие и извращения; 3) Стоки и услуги в нарушение на авторски права, фалшифицирани стоки или имитации на известни търговски марки; 4) Търговия с лекарства, издавани по лекарско предписание; 5) Дейности, подлежащи на лицензионен или регистрационен режим преди получаването на съответните лицензии/регистрации от определените от закона държавни органи, международните картови организации или други компетентни институции; 6) Допълнително определени от Банката.

2.21. Клиентът се задължава при осъществяване на своята дейност по предлагане и продажба на стоки/услуги през предоставеното виртуално терминално устройство ПОС да не допуска осъществяването на фиктивни покупки, пране на пари и финансиране на тероризма, измама или опит за измама на Банката, независимо от начина. В посочените случаи рискът и отговорността се носят пряко и в пълен размер от Клиента.

2.22. Клиентът се задължава да възстанови по картата, заплатените от оправомощения ползвател на картата суми, в случай на непредоставяне на поръчаните стоки и/или услуги, или ако са доставени/изпълнени с лошо качество или в противоречие с Общите условия на покупката.

2.23. Клиентът се задължава да възстановява, частично или изцяло суми на оправомощения ползвател на картата, платени във връзка и/или по повод на предишна/и покупка/и на предложени от Клиента стоки/услуги, за които оправомощения ползвател на картата е заплатил с карта, както и когато такова възстановяване на суми е предвидено в Общите условия на Клиента, публикувани на интернет страницата му, като възстановяването се извършва единствено с кредитна операция по същата карта, с която първоначално са били заплатени стоките/услугите. За целта Клиентът изпраща структурирано съобщение до Банката съгласно Инструкцията за приемане на плащания с платежни и предплатени карти през интернет или депозира при Банката писмено искане за връщане на сумата по образец. 18

2.24. Клиентът се задължава да не погасява стари задължения на оправомощения ползвател на картата чрез плащания с платежна карта, а единствено налични към момента на сделката стоки и услуги.

2.25. Клиентът се задължава да уведомява Банката в срок не по-късно от 7 (седем) дни преди влизането в сила на: 1) Промяна на вписани относно Клиента данни в търговския регистър към Агенцията по вписванията или в регистър БУЛСТАТ; 2) Промяна в собствеността върху капитала или представляващия Клиента; 3) Промяна в регистрирания предмет на дейност на Клиента, начина на осъществяване на търговската му дейност, както и при промяна или допълване на асортимента и обхвата на предлаганите от Клиента услуги/стоки на неговата интернет страница, извън предмета на Договора; 4) Промяна на електронния адрес на интернет страницата му – име на уебсайт.

2.26. Клиентът се задължава да не приема плащания с платежни/предплатени карти в полза на други търговци през предоставеното виртуално терминално устройство ПОС и/или интернет страницата си.

2.27. Клиентът се задължава да не извършва плащания през своята интернет страница с платежни карти, издадени на негово име.

2.28. Клиентът се задължава да не начислява допълнителни такси и комисиони към цените на стоките в момента на покупка в зависимост от начина на плащане.

2.29. При неизпълнение на което и да е от гореизброените задължения на Клиента, рискът и отговорността за извършените платежни операции остават за сметка на Клиента, като Банката се освобождава от задължението си да завери сметката му с неразрешената или неточно изпълнена операция.

2.30. Клиентът се задължава да спазва правилата на MKO, „БОРИКА“ АД и на другите издатели на одобрени от Банката брандове карти.