Членство в БДР – из Устава на БДР

Чл. 8. (1) Членове на БДР могат да бъдат лекари-офталмолози, лекари – специализанти по очни болести, лекари с други специалности, както и юридически лица с нестопанска цел  осъществяващи дейност в сферата на офталмологията.

Чл. 9. Членуването в БДР е доброволно, без ограничения по отношение на политическа, етническа или религиозна принадлежност на членовете.

 Приемане

Чл. 10. (1) Лицата отговарящи на изискванията на настоящия устав за членове на БДР се приемат с решение на управителния съвет (УС) въз основа на подписано от кандидата за приемане писмено или подадено по електронна поща  заявление  към което се прилагат и доказателства за изпълнението на изискванията на настоящия устав.

Членски права и задължения

Равнопоставеност на членовете

Чл. 11. Всички членове на БДР са равнопоставени по отношение на правата и задълженията, определени в настоящия устав.

Членски права

Чл. 12. (1)  Членовете на БДР има право:

 1. да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на дружеството и научния клон, в който членуват;
 2. да избират и да бъдат избирани като делегати на национални и международни конгреси и конференции;
 3. да вземат участие в проявите организирани от дружеството;
 4. да сътрудничат в научни и популярни списания у нас и в чужбина;
 5. да получават научна информация от Ръководството на БДР и СБМС;
 6. да обжалват пред контролната комисия в 14-дневен срок решенията на УС за изключването им;

(2) Правата по ал. 1, т. 1-4 се упражняват, като се вземат предвид ограниченията предвидени в настоящия устав.

Задължения на членовете

Чл. 13. (1) Всеки член на БДР е длъжен:

 1. да спазва устава и вътрешните актове на сдружението;
 2. да изпълнява решенията на общото събрание и на УС;
 3. да заплаща редовно в определените в настоящия устав срок и размер годишния си  членския внос;
 4. да полага постоянни усилия за повишаване равнището на общите и специалните си медицински знания;
 5. да следи постиженията в офталмологията и да ги прилага в дейността си;
 6. да участва активно в дейността на сдружението като посещават редовно събранията и изнасят съобщения, доклади и резултати от научните си проучвания и положителен опит от своята практика;
 7. с поведението си да не уронва престижа на сдружението и на лекарската професия;

        Членски внос

Чл. 14. (1)  Всеки член на БДР е длъжен да заплаща определения от общото събрание членски внос.

Чл. 15.  Размерът на членския внос се определя от общото събрание, а при учредяването на дружеството от учредителното събрание.

Чл. 16.  (1) Членският внос за цялата година се  заплаща в пълния му размер за съответната година в срок до 30 март. При провеждане на общо събрание на сдружението след 01 януари, но  преди 30 март членският внос за съответната година трябва да бъде заплатен най-малко 5 дни преди датата на събранието, като при неплащане се прилага чл. 19.

(2) Лица приети за членове на сдружението след 30 март заплащат членския си внос в срок до 10 (десет) дни от подаването на заявлението за приемането им, като размерът на дължимият от тях членски внос за годината на приемането им е съразмерен на месеците оставащи до края на годината, като за всеки месец се дължи членския внос определен от общото събрание.

Р а з д е л II

Прекратяване на членството

Основания за прекратяване на членството

Чл. 17. (1) Членството в БДР се прекратява:

 1. едностранно – с писмено изявление подадено до управителния съвет или чрез неплащането на членския внос за две последователни години в срока предвиден в устава,  като в тези случаи прекратяването настъпва от момента на получаване на изявлението от страна на УС, респективно от изтичането на срока за плащането на членския внос;
 2. с прекратяването на юридическото лице, обявяването му в ликвидация или обявяването му в несъстоятелност – прекратяването настъпва от датата на прекратяването, съответно вписването решението за ликвидация или за обявяване в несъстоятелност;
 3. при смърт на член-физическо лице – прекратяването настъпва от датата на смъртта, като членството не се наследява;
 4. при загубване правата на лекар – офталмолог или специализант по предвидения в закона ред – в този случай, прекатяването настъпва от влизане в сила на акта с който лицето е загубило съответното качество;
 5. при неплащане на членски внос – съобразно предвиденото в настоящия устав;
 6. при изключване – в този случай прекратяването настъпва от датата на влизане в сила на решението на УС, съответно на ОС при обжалване решението на УС.

(2)     Прекратяването на членството по т. 1 и 3 се констатира с решение на УС на БДР.

(3)    В случаите по ал. 1, т. 1 и т. 4 (при възстановяване на правата)  членство се придобива отново по реда за приемане на нови членове.

Изключване

Чл. 18. (1) Член на сдружението може да бъде изключен поради:

 1. системно нарушаване на устава и вътрешните актове на БДР;
 2. поведение или действия, които уронват престижа на сдружението ни на лекарската професия;
 3. решение за изключване се приема и в случаите по ал. 1, т. 2 и 4 от предходния член.

(2)        Решението за изключване се приема от УС на БДР, като в него се посочват поведението на члена, което е послужило като основание за изключването му, съответно предпоставките за изключване,  мотивите на УС и резултатите от гласуването в УС на въпроса за изключването.

(3)        Решението за изключване може да бъде обжалвано от изключвания член пред Общото събрание, като за целта се свиква извънредно общо събрание или въпросът се разглежда на редовно ОС ако такова е свикано. Изключваният член има право да изложи становището си пред общото събрание в рамките на не повече от 20 мин. след което се преминава към гласуване.

Суспендиране на членството

Чл. 19. (1) Член на сдружението, който не е заплатил членския си внос по начина, в размера и в срока предвиден в настоящия устав губи правото си  да бъде избиран в органите на сдружението, както и правото си на глас в заседанията на общото събрание за съответната година. Такъв член на сдружението има право да присъства на заседанията на общото събрание през съответната година без право на глас.

(2) За да възстанови автоматично суспендираните си правата  по предходното изречение членът на сдружението трябва да заплати годишния членски внос и за двете години за които не го е заплатил.