Членски внос – специализанти

50,00 лв.

За година.