УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО РЕТИНОЛОГИЯ“

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Р а з д е л  I

Наименование, правен статут, седалище и срок

Наименование

Чл. 1. Наименованието на сдружението е „Българско дружество по ретиноогия“,    което може да се изписва съкратено като „БДР“. Наименованието на сдружението може да се изписва на английски език по следния начин: „Bulgarian Retinology Society“ което може да се изписва съкратено като BSR.

Правен статут

Чл. 2. (1) БДР е автономна, доброволна, нестопанска и неполитическа организация, учредена в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2)        БДР осъществява дейност в обществена полза.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. БДР е със седалище гр.  София и адрес на управление –  ул. „Петър Протич” 4, Специализирана болница по очни болести „Зора”

Срок

Чл. 4. БДР се учредява за неопределен срок.

Р а з д е л II

Цели и средства

Цели

Чл.5. Целите на БДР са: Да съдейства за развитието и утвърждаването на постиженията на българската медицина в областта на ретиналната патология; Да подпомага осъществяването на дейност за превенция, лечение и рехабилитация на болните със заболявания на ретината и превенция на слепотата; Да работи за осъществяването на здравна просвета на населението с цел подобряване качеството на живот на всички хора със заболявания на ретината; Да работи за развитието на научната дейност в областта на ретинологията; Да подпомага дейността на лекарите – специалисти в сферата на ретиналните заболявания; Да внедрява в медицинската практика най-новите постижения в областта на превенцията и лечението на заболяванията на ретината; Да развива научните интереси, да стимулира теоретическите, практическите и научните разработки на своите членове; Да съдейства за подготовката на специалисти в областта на ретиналната патология за повишаване на квалификацията им като организира научни прояви (конгреси, конференции и др.) съвместнос чуждестранни подобни организации; Да участва в дейността на международните научни организации по офталмология; Да подпомага развитието на младите и талантливи офталмологични кадри използвайки специализации в страната и чужбина; Организиране на благотворителни събития за подпомагане на лекари, медицински специалисти при необходимост.

Средства за постигане на целите

Чл. 6. Средствата за постигане на целите на БДР са: Популяризиране постижения на съвременната науказа ретината сред лекарите офталмолози, общопрактикуващите лекари и лекарите от други специалности; Организиране и участие в национални и международни форуми в областта на офталмологията.  Сътрудничество с организации със сходни цели;  Съдействие и подпомагане на специалисти в областта на офталмологията в тяхната теоретична и практическа дейност; Подпомагане издаването на специализирана литература в областта на ретиналната патология;   Сътрудничество с държавни органи и частни организации насочено към постигане целите на сдружението.

Р а з д е л III

Дейност на БДР

Дейност в обществена полза

Чл. 7. БДР осъществява дейността си в обществена полза, като подпомага превенцията и борбата с очните заболявания сред населението като цяло.

ГЛАВА ВТОРА

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Раздел I

Членуване в БДР

Членове на БДР

Чл. 8. (1) Членове на БДР могат да бъдат лекари-офталмолози, лекари – специализанти по очни болести, лекари с други специалности, както и юридически лица с нестопанска цел  осъществяващи дейност в сферата на офталмологията.

Чл. 9. Членуването в БДР е доброволно, без ограничения по отношение на политическа, етническа или религиозна принадлежност на членовете.

Приемане

Чл. 10. (1) Лицата отговарящи на изискванията на настоящия устав за членове на БДР се приемат с решение на управителния съвет (УС) въз основа на подписано от кандидата за приемане писмено или подадено по електронна поща  заявление  към което се прилагат и доказателства за изпълнението на изискванията на настоящия устав.

Членски права и задължения

Равнопоставеност на членовете

Чл. 11. Всички членове на БДР са равнопоставени по отношение на правата и задълженията, определени в настоящия устав.

Членски права

Чл. 12. (1)  Членовете на БДР има право:

 1. да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на дружеството и научния клон, в който членуват;
 2. да избират и да бъдат избирани като делегати на национални и международни конгреси и конференции;
 3. да вземат участие в проявите организирани от дружеството;
 4. да сътрудничат в научни и популярни списания у нас и в чужбина;
 5. да получават научна информация от Ръководството на БДР и СБМС;
 6. да обжалват пред контролната комисия в 14-дневен срок решенията на УС за изключването им;

(2) Правата по ал. 1, т. 1-4 се упражняват, като се вземат предвид ограниченията предвидени в настоящия устав.

Задължения на членовете

Чл. 13. (1) Всеки член на БДР е длъжен:

 1. да спазва устава и вътрешните актове на сдружението;
 2. да изпълнява решенията на общото събрание и на УС;
 3. да заплаща редовно в определените в настоящия устав срок и размер годишния си  членския внос;
 4. да полага постоянни усилия за повишаване равнището на общите и специалните си медицински знания;
 5. да следи постиженията в офталмологията и да ги прилага в дейността си;
 6. да участва активно в дейността на сдружението като посещават редовно събранията и изнасят съобщения, доклади и резултати от научните си проучвания и положителен опит от своята практика;
 7. с поведението си да не уронва престижа на сдружението и на лекарската професия;

        Членски внос

Чл. 14. (1)  Всеки член на БДР е длъжен да заплаща определения от общото събрание членски внос.

Чл. 15.  Размерът на членския внос се определя от общото събрание, а при учредяването на дружеството от учредителното събрание.

Чл. 16.  (1) Членският внос за цялата година се  заплаща в пълния му размер за съответната година в срок до 30 март. При провеждане на общо събрание на сдружението след 01 януари, но  преди 30 март членският внос за съответната година трябва да бъде заплатен най-малко 5 дни преди датата на събранието, като при неплащане се прилага чл. 19.

(2) Лица приети за членове на сдружението след 30 март заплащат членския си внос в срок до 10 (десет) дни от подаването на заявлението за приемането им, като размерът на дължимият от тях членски внос за годината на приемането им е съразмерен на месеците оставащи до края на годината, като за всеки месец се дължи членския внос определен от общото събрание.

Р а з д е л II

Прекратяване на членството

Основания за прекратяване на членството

Чл. 17. (1) Членството в БДР се прекратява:

 1. едностранно – с писмено изявление подадено до управителния съвет или чрез неплащането на членския внос за две последователни години в срока предвиден в устава,  като в тези случаи прекратяването настъпва от момента на получаване на изявлението от страна на УС, респективно от изтичането на срока за плащането на членския внос;
 2. с прекратяването на юридическото лице, обявяването му в ликвидация или обявяването му в несъстоятелност – прекратяването настъпва от датата на прекратяването, съответно вписването решението за ликвидация или за обявяване в несъстоятелност;
 3. при смърт на член-физическо лице – прекратяването настъпва от датата на смъртта, като членството не се наследява;
 4. при загубване правата на лекар – офталмолог или специализант по предвидения в закона ред – в този случай, прекатяването настъпва от влизане в сила на акта с който лицето е загубило съответното качество;
 5. при неплащане на членски внос – съобразно предвиденото в настоящия устав;
 6. при изключване – в този случай прекратяването настъпва от датата на влизане в сила на решението на УС, съответно на ОС при обжалване решението на УС.

(2)     Прекратяването на членството по т. 1 и 3 се констатира с решение на УС на БДР.

(3)    В случаите по ал. 1, т. 1 и т. 4 (при възстановяване на правата)  членство се придобива отново по реда за приемане на нови членове.

Изключване

Чл. 18. (1) Член на сдружението може да бъде изключен поради:

 1. системно нарушаване на устава и вътрешните актове на БДР;
 2. поведение или действия, които уронват престижа на сдружението ни на лекарската професия;
 3. решение за изключване се приема и в случаите по ал. 1, т. 2 и 4 от предходния член.

(2)        Решението за изключване се приема от УС на БДР, като в него се посочват поведението на члена, което е послужило като основание за изключването му, съответно предпоставките за изключване,  мотивите на УС и резултатите от гласуването в УС на въпроса за изключването.

(3)        Решението за изключване може да бъде обжалвано от изключвания член пред Общото събрание, като за целта се свиква извънредно общо събрание или въпросът се разглежда на редовно ОС ако такова е свикано. Изключваният член има право да изложи становището си пред общото събрание в рамките на не повече от 20 мин. след което се преминава към гласуване.

Суспендиране на членството

Чл. 19. (1) Член на сдружението, който не е заплатил членския си внос по начина, в размера и в срока предвиден в настоящия устав губи правото си  да бъде избиран в органите на сдружението, както и правото си на глас в заседанията на общото събрание за съответната година. Такъв член на сдружението има право да присъства на заседанията на общото събрание през съответната година без право на глас.

(2) За да възстанови автоматично суспендираните си правата  по предходното изречение членът на сдружението трябва да заплати годишния членски внос и за двете години за които не го е заплатил.

 

ГЛАВА ТРЕТА

УСТРОЙСТВО. ОРГАНИ НА БДР

Р а з д е л I

Устройство на БДР

Органи на управление

Чл. 20. (1) Върховен орган на БДР е общото събрание (ОС).

(2)         Управителен орган на БДР е управителният съвет (УС).

(3)         Представителен и изпълнителен орган на БДР е Председателят на  БДР.

Контролни органи

Чл. 21. Контролен орган на БДР е Контролния съвет;

Мандат и условия за избор на органите на управление

Чл. 22. (1) Мандатът на Председателя и Управителния съвет е три години, като те могат да бъдат избирани за не повече от два последователни мандата.

(2)        Лицата по ал. 1, след изтичането на техния мандат,  продължават да изпълняват правомощията си до провеждането на нов избор.

(3)        За Председател и членове на УС могат да бъдат избирани членове на сдружението.

Несъвместимост

Чл. 23. (1) Председателят и членовете на УС не могат да членуват в Контролната комисия.

Раздел II

Общо събрание на  БДР

Състав и свикване

Чл. 24. (1) Общото събрание е върховен орган на сдружението.

 (2) ОС се състои от всички членове на сдружението, като членовете заплатили членския си внос съобразно предвиденото в устава участват заседанията на ОС с право на глас, а останалите членове на сдружението имат право да присъстват без да имат право на глас.

 (3) Участието в ОС се допуска лично или чрез пълномощник упълномощен с изрично писмено пълномощно за конкретното заседание. Един пълномощник може да представлява не повече от трима членове, като преупълномощаване не се допуска.

(4)  Редовно общо събрание се свиква всяка година до 30 юни за приемане на годишния финансов отчет и доклада за дейността на УС.

(5) Отчетно-изборно събрание за избор на Председател и членове на УС се свиква на 3 години след изтичането на мандата на тези органи.

 (6) Извънредно общо събрание може да се свика и по писмено искане на най-малко една трета от членовете на БДР или по решение на УС.

Компетентност на общото събрание

Чл. 25. (1) Общото събрание:

 1. изменя и допълва устава;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет,
 4. избира и освобождава членовете на редакционната колегия на специализирани списания издавани от сдружението;
 5. избира и освобождава Председателя;
 6. избира членовете на Контролната комисия;
 7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 8. приема годишния финансов отчет и бюджет на сдружението;
 9. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 10. приема отчета на председателя, разглежда дейността на дружеството през отчетния период и определя по-нататъшните насоки на дейността;
 11. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.
 12. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 13. взема решение за участие в други организации;
 14. обсъжда актуални въпроси на офталмологичната помощ;
 15. обявява за почетни членове на БДР български и чуждестранни граждани и организации;

(2)         Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на БДР.

(3)         Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

Свикване на общото събрание

Чл. 26. (1) Общото събрание се свиква от УС с покана:  

 1. по негова инициатива;
 2. по искане на една трета от членовете на БДР с право на глас към датата на искането;

(2)         Искането по ал. 1, т. 2  е достатъчно да съдържа дневен ред на общото събрание. Ако в двуседмичен срок от получаването на искането  от Председателя УС  не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на БДР по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(3)         Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива той се свиква.

(4)         Поканата се обявява в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията най-малко един месец преди деня определен за провеждането на заседанието на ОС.

Предложения за кандидати за Председател и членове на Управителния съвет

Чл. 27. (1) Когато в дневния ред на ОС е включен избор на Председател кандидатите се предлагат писмено от членове на сдружението с право на глас и от УС на БДР. Предложенията се представят в деловодството на БДР най-късно 15 дни преди провеждането на заседанието.

(2) Кандидатите за членове на УС се предлагат от новоизбрания Председател и се гласуват от ОС анблок.

Предложения за изменения и допълнения в устава

Чл. 28. (1) Предложенията за изменения и допълнения в устава на сдружението се правят от членовете на сдружението или от УС.

(2) Предложенията на членовете се представят в деловодството на БДР преди датата за провеждане на общото събрание, в писмена форма, с посочване на мотиви за изменението и/или допълнението.

(3)         Предложенията на членовете се внасят за разглеждане от общото събрание само ако са подкрепени от най-малко от една трета от членовете на сдружението

Кворум

Чл. 29. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от членовете с право на глас към датата на провеждане на събранието.  При липса на кворум общото събрание се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и делегати да се явят.

Заседания на общото събрание

Чл. 30. (1) Заседанията на общото събрание се ръководят от Председателя  или упълномощен от него член на управителния съвет.

(2)         За подпомагане дейността на общото събрание се избират следните комисии:

 1. за съставяне списъка на присъствалите/представляваните членове – води списъка на присъствалите членове с право на глас и такива без право на глас;
 2. по организиране и провеждане на избора на Председател и членове на УС – когато в дневния ред е предвиден избор;
 3. комисия по преброяването на гласовете – при явно гласуване;

(3)         По решение на общото събрание могат да се избират и други комисии, които да подпомагат провеждането на ОС.

Гласуване

Чл. 31. (1) Всеки член на сдружението с право на глас има право на един глас.

(2)         Решенията на общото събрание се вземат с явно гласуване.

(3)         Изборът  на Председател се извършва с тайно гласуване.

Вземане на решения

Чл. 32. (1) Решенията за изменение и допълнение на устава се вземат с мнозинство 2/3 (две трети), а  за преобразуване или за прекратяване и ликвидация на БДР с мнозинство ¾ (три четвърти)  от присъстващите  членове с право на глас, а останалите решения се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове с право на глас.

(2)         При избор на Председател за избран се счита кандидатът получил най-много гласове.

(3)         Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено. Решенията, които се отнасят до вписванията на обстоятелства, предвидени в закона, подлежат на вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

(4)         Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред.

Протокол от заседанието на общото събрание

Чл. 33. (1) Протоколите от заседанията се изготвят от избран от определен от ръководещия събранието секретар-протоколист.

(2)         Протоколите се подписват от ръководещия заседанието и секретар-протоколиста.

Р а з д е л III

Управителен съвет

Правен статут и състав

 

Чл. 34. (1) Орган на управление на БДР е Управителният съвет.

(2) УС се състои от 5 члена, в това число Председател и двама заместник –  председатели, секретар и касиер. Председателят на БДР е по право председател и на УС и участва в работата му с равен глас.

(3) Зам. председателите и секретарят се избират на първото заседание с обикновено мнозинство от състава на УС.

Компетентност на УС

Чл. 35. Управителният съвет:

 1. Изпълнява решенията на общото събрание;
 2. Подпомага председателя при осъществяване на неговите фукции;
 3. Приема решения по текущи въпроси;
 4. Подпомага работата на редакциите на издавани от сдружението списания;
 5. Планира и организира конгреси, конференции, симпозиуми и други научни прояви;
 6. Прави мотивирани предложения до общото събрание за присъждане на награди за научна дейност;
 7. Прави мотивирани предложения до Общото събрание за обявяването за почетни членове на БДР на български и чуждестранни граждани;
 8. Взема решение за изключване на членове на БДР в предвидените в устава случаи;
 9. Изпълнява други функции възложени му от устава и закона.
 10. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание на БДР;

Заседания на Управителния съвет

Чл. 36. (1) Заседанията на УС се свикват от Председателя по негова инициатива или по писмено искане на 1/3 от всичките му членове.

(2)         Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на заседанието и се изпраща по електронна поща, факс или се връчва лично срещу подпис на всички членове на УС най-малко пет работни дни преди насрочения ден.

Вземане на решения от Управителния съвет

Чл. 79. (1) Изпълнителният комитет може да взема решение, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове.

(2)         Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.

(3)         Решенията на УС влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 48. За заседанията на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния и на протоколчика. Документацията е на разположение на председателя. Членовете на дружеството и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на същата.

Р а з д е л IV

Контролна комисия

Състав

Чл. 39. (1)  Контролната комисия (КК)  е контролен орган на БДР, който се състои от трима членове на сдружението избрани от общото събрание, чийто мандат е 3 (три) години.

(2) Членовете на КК нямат право да участват в ръководните органи на БДР.

(3) КК избира от своя състав Председател.

Правомощия

Чл. 40. Контролната комисия:

 1. Следи за спазването на Устава;
 2. Следи за изпълнението на решенията на органите на БДР;
 3. Следи за законосъобразното разпределение и разходване на материалните и финансови средства на БДР и представя пред общото събрание отчет за дейността си;
 4. Проверява деловодната работа на ръководните органи.
 5. Приема решение при получена жалба от изключен член, което е окончателно.

Раздел V

Председател

Избор

Чл. 41. (1) Председателят на дружеството се избира от ОС с тайно гласуване с обикновено мнозинство за срок от 3 години. Броят на мандатите му  е не повече от два последователни.

Чл. 42. (1) При провеждането на избор на председател от членовете на сдружението с право на глас се излъчват  избирателни комисии съобразно броя на урните за гласуване. Членовете на избирателните комисии следят за спазването правилата за гласуване предвидени в устава, установяват самоличността на гласуващите и водят списък на гласувалите в съответната урна.

(2) УС предварително изготвя за заседанието на ОС  бюлетини за гласуване в които са посочени имената на кандидатите, както и непрозрачни урни за гласуване, които се запечатват на заседанието пред присъстващите членове на сдружението. Бюлетините се предоставят на членовете на сдружението с право на глас срещу подпис, което се отбелязва в нарочен списък.

(3) Гласуването се извършва като членът на сдружението с право на глас отбелязва със знак Х своя избор, сгъва бюлетината, така че да бъде запазена тайната на избора му и я пуска в предвидената за това урна. Гласуващият се легитимира пред избирателната комисия отговорна за съответната урна и се подписва в списъка на гласувалите.

(4) Броят на урните е поне 1 за всеки  50 присъстващи членове с право на глас.  Сгрешена бюлетина не може да бъде заменяна повече от веднъж, като сгрешената бюлетина се връща, като се поставя в отделна непрозрачна урна за недействителни бюлетини и това се отбелязва в списъка по предходното изречение. Предоставянето на втора бюлетина се отбелязва в списъка на гласувалите.

(5) След приключването на гласуването се извършва преброяване на бюлетините от преброителните комисии в присъствието на присъстващите членове на сдружението. Съставят се протокол за действителните гласове и отделен протокол за броя на недействителните бюлетини. Всеки един от кандидатите за Председател има правото да участва в преброяването лично или да посочи едно лице (наблюдател) което да следи за правилното преброяване на бюлетините.

(6) Резултатите от преброяването се отбелязват в протокола за ОС.

Компетентност

Чл. 43. Председателят

 1. Представлява БДР;
 2. Ръководи и координира работата на УС;
 3. Свиква общото събрание;
 4. Свиква и ръководи заседанията на УС;
 5. Изготвя отчет за дейността на БДР;
 6. След консултации с членовете на УС дава предложения да Националната Здравноосигурителна каса (НЗОК) за параметрите на дейността, заплащана от нея, в извънболничната и болничната помощ, извършване на медицински контрол, разработване на критерии и индикатори за качество и правила за добра медицинска практика, разработване на алгоритми за клинични пътеки, извършване експертиза на медицинските дейности, заплащани от НЗОК, подпомагане и оказване на методична помощ на комисиите за клинични експертизи при Районните Здравноосигурителни Каси и извършване на експертизи по чл.78 от Закон за Здравното Осигуряване.

Чл. 44. Правомощията на председателя се прекратяват преди изтичане на мандата при:

 1. Смърт;
 2. При трайна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 м;
 3. При подаване на оставка пред УС. В този случай УС на свое заседание избира за Председател един от зам. председателите, който довършва мандата.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

 ИМУЩЕСТВО НА БДР

Р а з д е л I

Имущество

Имущество на БДР

 

Чл. 45. БДР има имущество, което се състои от пари, движими и недвижими вещи, вещни права върху тях, права върху обекти на интелектуалната собственост и други имуществени права, притежаването на които се допуска от закона.

Отчетност. Задължение за водене на книги

Чл. 46. (1) Дейността на БДР се осъществява при спазване изискванията на Закона за счетоводството, националния сметкоплан и счетоводните стандарти и българското законодателство.

Чл. 47. БДР води списък на членовете на сдружението, както и другите книги предвидени в устава и закона.

ГЛАВА ПЕТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 48. (1) Решение за прекратяването на БДР и неговата ликвидация или за неговото преобразуване (чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне) може да  бъде взето само от Общото събрание с мнозинство от 3/4 (три четвърти) от присъстващите членове с право на глас. УС на БДР уведомява писмено прекратяването или преобразуването УС на СБМС.

(2)        При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация по предвидения от закона ред.

(3)        Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество остава в полза на Българско дружество по ретинология